Transport kolejowy

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie przepisów dotyczących transportu kolejowego. Praktyka Kancelarii obejmuje doradztwo na rzecz różnego typu uczestników rynku kolejowego, zarówno przewoźników, jak i zarządców infrastruktury, właścicieli dworców kolejowych, czy użytkowników bocznic kolejowych.

 

Doradztwo obejmuje szereg aspektów, jak kwestie licencji, autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych, warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w tym dokumentacji systemów utrzymania, czy świadectw sprawności technicznej, oraz zezwoleń na odstępstwo od tych warunków, kwestie przepisów wewnętrznych i regulaminów zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych, jak też kwestie udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym przydzielania tras pociągów, układania rozkładu jazdy, czy zawierania umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej lub wydawania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowej (Prezes UTK) decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, które zastępują takie umowy. Doświadczenie Kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie ustalania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządców i ich zatwierdzania przez Prezesa UTK.

 

Prawnicy Kancelarii poruszają się biegle w zakresie zarówno przepisów krajowych, jak i regulacji unijnych w zakresie transportu kolejowego. Prawnicy Kancelarii są współautorami pierwszego na rynku komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego (Wolters Kluwer 2014).

 

Oprócz doradztwa w kwestiach regulacyjnych oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UTK, prawnicy Kancelarii mają bardzo bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów z sektora kolejnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UTK, ale także w innego typu sprawach rozpoznawanych przez sądy powszechne, w których występuje silny pierwiastek regulacji z zakresu kolejnictwa, w tym w wielomilionowych sporach odszkodowawczych) oraz przed sądami administracyjnymi.

 

Praktyką Kancelarii w zakresie regulacji transportu kolejowego kieruje mec. Mariusz Rypina, przy czynnym udziale Prof. Marka Wierzbowskiego.