Spory sądowe, arbitraż i mediacje

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji), opierając się na szerokiej wiedzy i bogatym, praktycznym doświadczeniu swoich prawników.

Prawnicy Kancelarii prowadzą postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające), reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym, a także Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zob. Prawo konkurencji i ochrony konsumentów) i sądami administracyjnymi (zob. Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne).

Kancelaria posiada bogatą praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz prawa pracy. Kancelaria jest zaangażowana w szereg postępowań sądowych zwłaszcza na rzecz klientów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów precedensowych o wysokim stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Prawnicy Kancelarii koncentrują się na tworzeniu i realizacji skutecznych scenariuszy procesowych oraz wypracowywaniu najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań prawnych. W większości przypadków prawnicy Kancelarii doprowadzają do wydania korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć już na początkowym etapie sprawy, zaś w przypadku wniesienia przez przeciwnika środka odwoławczego z powodzeniem reprezentują Klientów przed sądami wyższych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.

Współpracownicy Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w prowadzeniu sporów, w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego, w których pojawiają się problemy z ustaleniem jurysdykcji sądów oraz prawa właściwego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych i handlowych rozstrzyganych przy wykorzystaniu instrumentów prawa wspólnotowego oraz Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Kancelaria ma szerokie doświadczenie w krajowych i zagranicznych sporach arbitrażowych, wynikające zarówno z reprezentowania interesów Klientów przed stałymi sądami arbitrażowymi (m.in. przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Związku Banków Polskich) oraz trybunałami arbitrażowymi ad hoc, powoływanymi dla rozstrzygnięcia konkretnego sporu i działającymi w oparciu o różne regulaminy (np. ICC, UNCITRAL, Permanent Court of International Arbitration), a także z doświadczenia prof. Wierzbowskiego jako arbitra rozstrzygającego takie spory. Profesor Wierzbowski przez szereg lat był wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który to sąd jest największym polskim sądem arbitrażowym. Prof. Wierzbowski jest także przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich od początku istnienia tego sądu. Sąd Izby Domów Maklerskich rozstrzyga jako sąd polubowny (arbitrażowy) przede wszystkim spory klientów z domami maklerskimi, jak i spory pomiędzy samymi domami maklerskimi.

Najbardziej znaną sprawą arbitrażową prowadzoną przez Kancelarię była sprawa z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca prywatyzacji PZU, w której prof. Wierzbowski pełnił funkcję jednego z pełnomocników ustanowionych przez Ministra Skarbu Państwa.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w ramach postępowań mediacyjnych i negocjacji ugodowych. Prawnicy Kancelarii są mediatorami w ramach Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W Kancelarii zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne kieruje mec. Anna Krysiak.