Samorząd, gospodarka komunalna

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów sektora samorządowego, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jak również dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w szczególności dla spółek, których akcjonariuszami bądź udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego.

 

W zakresie powyższej problematyki Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę tych podmiotów, która w szczególności obejmuje sprawy związane z:

 

 • Realizacją przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego zadań własnych i zleconych
 • Organizacją urzędów oraz tworzeniem projektów regulaminów, zarządzeń i uchwał, w tym aktów prawa miejscowego
 • Gospodarką finansową podmiotów sektora finansów publicznych
 • Planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
 • Gospodarowaniem nieruchomościami i regulacją stanów prawnych nieruchomości
 • Ochroną środowiska oraz gospodarowaniem odpadami
 • Prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, w tym także działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej
 • Przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych oraz szeroko rozumianą pomocą publiczną
 • Współpracą przy realizacji przedsięwzięć z partnerami prywatnymi
 • Zamówieniami publicznymi
 • Podatkami i opłatami lokalnymi
 • Obsługą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych
 • Obsługą w zakresie postępowań kontrolnych, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (a w tym m.in. przez regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższą Izbę Kontroli)
 • Sporami wynikającymi z wykonywania nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

Nasze działania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego obejmują także reprezentowanie tych podmiotów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, negocjowanie, tworzenie oraz analizę prawną umów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, obsługę procesów pozyskiwania finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, a także sporządzanie opinii prawnych.

Praktyką Kancelarii w przywołanych obszarach kieruje prof. Marek Wierzbowski przez wiele lat kierujący Katedrą Prawa i Postępowania administracyjnego uniwersytetu Warszawskiego.