Ryzyka gospodarcze

W ramach praktyki związanej z oceną i minimalizacją ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą świadczymy usługi analityczne, opiniodawcze, audytowe lub procesowe. Ich celem jest identyfikacja szkód wyrządzonych bądź grożących przedsiębiorcy przez działalność tzw. białych kołnierzyków. Reprezentujemy spółki i innych poszkodowanych w postępowaniach przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, w tym karnej i karnoadministracyjnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy. Usługi te polegają zarówno na audytach i analizach zmierzających do oszacowania strat i ich źródeł, jak i na zastępstwie procesowym w postępowaniach związanych z wymierzaniem kar pieniężnych przez regulatorów rynku. W zamyśle służyć mają także prewencyjnej minimalizacji ryzyka wystąpienia takiego postępowania lub ponoszenia takiej odpowiedzialności. W ramach tej działalności Kancelarii objęte są zagadnienia odpowiedzialności karnogospodarczej i karnoadministracyjnej, w szczególności w problematyce funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego oraz szeroko pojętej działalności gospodarczej, odpowiedzialności za błędy medyczne i szkody środowiskowe.

W trudnych sprawach gospodarczych np. dotyczących naruszeń przepisów dotyczących prawa  rynku kapitałowego sprawy  karne czy administracyjnokarne wymagają współpracy eksperta od danej dziedziny prawa i specjalisty od prawa karnego. Tylko taki zespól jest w stanie zapewnić efektywną obronę – co nasza kancelaria wykazała w szeregu prowadzonych spraw.