Rynki kapitałowe i finansowe

Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w obsłudze wszelkiego typu transakcji na rynku kapitałowym. Świadczymy usługi w rozległym zakresie w obszarze rynku kapitałowego na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych: emitentów papierów wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego. Kancelaria doradza:

 • przy przygotowywaniu ofert publicznych i niepublicznych emisji akcji i innych papierów wartościowych;
 • domom maklerskim i ich akcjonariuszom, tak przy zakładaniu domów maklerskich, jak i rozszerzaniu ich działalności oraz w postępowaniach przed KNF;
 • towarzystwom funduszy inwestycyjnych;
 • spółkom, inwestorom i instytucjom rynku kapitałowego w inicjowaniu i toku przedsiębranych projektów rozwojowych oraz spraw administracyjnych;
 • emitentom w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych;
 • oraz reprezentuje emitentów, inwestorów i inne podmioty w postępowaniach przed KNF oraz w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym.

Przepisy regulujące działalność spółek publicznych i ich organów, a także inwestorów uległy w ostatnim czasie znaczącym zmianom, poprzez wejście w życie bezpośrednio stosowanego  rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, zwanego w skrócie MAR. Rozporządzenie reguluje obowiązki informacyjne, definiuje pojęcie manipulacji, tworzy nowy katalog insiderów. Zmiany przepisów prawa polskiego towarzyszące wejściu w życie MAR wniosły niezwykle surowe kary dla spółek, członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób im bliskich za naruszenia przepisów rozporządzenia MAR.

W lipcu 2019 r. dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące prospektów emisyjnych zostały zastąpione przez bezpośrednio stosowane Rozporządzenie UE 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, które wraz z aktami delegowanymi UE i wytycznymi ESMA kształtują nowe wymogi dla emitentów papierów wartościowych notowanych na GPW, planujących debiut na GPW, czy poszukujących finansowania w drodze ofert publicznych. Rozporządzenie UE 2017/1129 wprowadziło m.in. nowe progi, nowe typy prospektów emisyjnych oraz nową definicję oferty publicznej.

Nadzór nad prowadzonymi sprawami na rynku kapitałowym sprawują partnerzy Prof. Marek Wierzbowski, mec. Sławomir Jakszuk przy aktywnym udziale pozostałych prawników Kancelarii.

Oferty publiczne i niepubliczne emisje papierów wartościowych (akcji i obligacji)

Kancelaria obsługiwała wiele ofert publicznych i niepublicznych emisji instrumentów finansowych, włączając w to doradztwo w przygotowaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, innych różnorodnych dokumentów ofertowych oraz dokumentacji na potrzeby programów motywacyjnych.

Kancelaria jest wieloletnim liderem na rynku w sporządzaniu prospektów emisyjnych. W ostatnich latach Kancelaria przygotowała prospekty następujących spółek:

 • Stalexport-Autostrady S.A. (dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2019),
 • HM Inwest S.A. (zmiana rynku notowań, dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2019),
 • Qumak S.A. (dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2019),
 • Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2018),
 • Radpol S.A. (SPO z prawem poboru – 2017),
 • Uniserv-Piecbud S.A. (IPO – 2017),
 • Trans Polonia S.A. (SPO – 2017),
 • Mediacap S.A. (dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2016),
 • Archicom S.A. (IPO – 2016),
 • ENERGIA DLA FIRM S.A. (IPO – 2016).
 • SARE S.A. (IPO, zmiana rynku notowań – 2015)
 • 11 BIT STUDIOS S.A. (zmiana rynku notowań, dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu – 2015).

Spośród postępowań prospektowych obsługiwanych prawnie przez Kancelarię wskazać należy również m.in oferty spółek:

 • ELSTAR OILS S.A.
 • CERAMIKA NOWA GALA S.A.
 • COMP S.A.
 • TRAS TYCHY S.A.
 • DECORA S.A.
 • TRAS INTUR S.A.
 • (POLSKI KONCERN MIĘSNY S.A. (DUDA S.A.)
 • DM IDM S.A.
 • FAM S.A.
 • SANWIL S.A.
 • LUBAWA S.A.
 • MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
 • JUPITER NFI S.A.
 • MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
 • HYPERION S.A.
 • NETMEDIA S.A.
 • LENTEX S.A.
 • INFOVIDE S.A.
 • MONNARI TRADE S.A.
 • ABM SOLID S.A.
 • PROTEKTOR S.A.
 • INFOVIDE – MATRIX S.A.
 • B3SYSTEM S.A.
 • GADU GADU S.A.
 • LABORATORIUM KOLASTYNA S.A.
 • RAFAKO S.A.
 • NTT SYSTEM S.A.
 • HELIO S.A.
 • INTUR S.A.
 • BOMI S.A.
 • WOLA INFO S.A.
 • ORZEŁ BIAŁY S.A.
 • POL-MOT WARFAMA S.A.
 • CITY INTERACTIVE S.A.
 • KONSORCJUM STALI S.A.
 • POWER MEDIA S.A.
 • SKYLINE INVESTMENT S.A.
 • POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A.
 • TRION S.A.
 • BUMECH S.A.
 • AUTOGUARD S.A.
 • EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
 • KOPEX S.A.
 • EKO HOLDING S.A.
 • BERLING S.A.
 • ADVADIS S.A.
 • TAURON S.A.
 • ZPC OTMUCHÓW S.A.
 • TRANS POLONIA S.A.
 • GASTEL – ŻURAWIE S.A.
 • POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
 • EuCO S.A.
 • BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
 • IDEA TFI S.A.
 • INPRO S.A.
 • GASTEL – ŻURAWIE S.A.
 • ENEL-MED. S.A.
 • BENEFIT SYSTEMS S.A.
 • P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
 • GRUPA NOKAUT S.A.
 • MARVIPOL S.A.
 • CZERWONA TOREBKA
 • GLOBAL COSMED S.A.
 • OT LOGISTICS S.A.
 • VISTAL GDYNIA S.A.
 • CERAMIKA NOWA GALA S.A.
 • TORPOL S.A.
 • JW CONSTRUCTION S.A.

 

Kolejne projekty w tym obszarze są przedmiotem aktualnych prac Kancelarii.

Oprócz emisji akcji świadczymy prawne doradztwo przy różnorodnych typach emisji obligacji, w tym publicznych jak i prywatnych oraz innych instrumentach finansowych emitowanych pod rządami odpowiednich ustaw niejednokrotnie notowanych na CATALYST – rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obsługujemy także prywatne emisje obligacji, w tym obligacji emitowanych przez spółki komunalne. Nasze doradztwo obejmuje w tym zakresie przygotowanie dokumentacji emisyjnej (WEO, umowa programu emisji – w standardzie LME), ale także umów dotyczących wsparcia finansowania przedsięwzięcia przez jednostki samorządu terytorialnego (umowa wsparcia/oświadczenie patronackie, umowa powierzenia). Doradzamy również przy ofertach publicznych emitentów, dla których prospekty emisyjne przygotowali inni doradcy prawni.

Kancelaria jest także członkiem programu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Firmy Partnerskie GPW – Liderzy Rynku Pierwotnego, adresowanego do czołowych doradców prawnych i finansowych rynku regulowanego. Program ma na celu umożliwienie emitentom precyzyjnego wyboru zespołów doradczych do konstrukcji ofert publicznych.

Pracami związanymi z ofertami papierów wartościowych kieruje prof. Marek Wierzbowski, mec. Sławomir Jakszuk, dr Joanna Róg-Dyrda i mec. Klaudia Brzezińska, przy aktywnym udziale  grupy licznych doświadczonych prawników Kancelarii.

Doradztwo dla domów maklerskich

Kancelaria doradza domom maklerskim i ich akcjonariuszom, zarówno przy zakładaniu domów maklerskich, rozszerzaniu zakresu ich działalności, jak i w przypadku postępowań przed KNF. Przygotowujemy wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności maklerskiej przez Komisję Nadzoru Finansowego, niezbędne wewnętrzne procedury i regulaminy działania domu maklerskiego, a także dostosowujemy je do zmieniających się przepisów prawa i wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. Doradzamy domom maklerskim w zakresie wprowadzania nowych produktów i nowych rodzajów działalności.

Reprezentujemy domy maklerskie, ich władze i pracowników w postępowaniach administracyjnych, administracyjno-sądowych i sądowych.

Doradztwo prawne przy zakładaniu i działalności domów maklerskich ma w naszej Kancelarii długą tradycję. Profesor Wierzbowski obsługiwał od strony prawnej założenie pierwszego zagranicznego domu maklerskiego (Creditanstalt Securities), a także innych domów maklerskich, w tym  ING i Société Générale. Kierował obsługą prawną sprzedaży przedsiębiorstwa domu maklerskiego CSFB. Kancelaria doradzała prawnie i reprezentowała emitentów przy wprowadzeniu do obrotu publicznego domów maklerskich, jak również w procesie zakładania domów maklerskich m.in. BPS oraz PGE. Kolejne projekty w tym obszarze są przedmiotem aktualnych prac Kancelarii.

Ponadto z naszego doradztwa korzysta wiele domów maklerskich, a także Izba Domów Maklerskich.

Obecnie pracami związanymi z działalnością maklerską kieruje mec. Sławomir Jakszuk i prof. Marek Wierzbowski, przy aktywnym udziale licznej grupy prawników Kancelarii mających rozległe doświadczenie w tych sprawach.

Doradztwo dla spółek inwestycyjnych

Wejście w życie nowelizacji do ustawy o funduszach inwestycyjnych spowodowało, że szereg spółek dotychczas uznawanych np. za private equity podlega obowiązkowi rejestracji przez KNF lub – w zależności od wysokości zarządzanych aktywów – uzyskania zezwolenia KNF i nadzorowi tego organu. Mianowicie szereg takich spółek może być uznane za alternatywne spółki inwestycyjne, czyli ASI. W razie wątpliwości co do charakteru spółki czy zakresu jej obowiązków prosimy o porozumienie z Kancelarią.

Doradztwo dla funduszy inwestycyjnych

Oferujemy naszym Klientom doradztwo w pełnym zakresie powoływania i działania, zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy. Nasze usługi obejmują przygotowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw, regulaminów i procedur wewnętrznych, dokumentacji związanej z zawieranymi przez fundusze umowami oraz innych czynności prawnych dotyczących towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy. Reprezentujemy towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych. Przygotowujemy również wnioski o wydanie takich zezwoleń i doradzamy klientom przy organizacji towarzystwa w zakresie oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego. Bierzemy udział w przygotowywaniu oraz w procesach zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Występujemy jako pełnomocnicy i doradcy także w innych postępowaniach administracyjnych oraz sądowych i administracyjno-sądowych. Pomagamy zagranicznym towarzystwom wprowadzać na rynek polski fundusze inwestycyjne, w tym uzyskać notyfikację takich funduszy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nasze doradztwo dla funduszy inwestycyjnych, włączając w to ich zakładanie i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, ma długoletnią tradycję. Prof. Wierzbowski tworzył drugi w Polsce fundusz inwestycyjny TFI Korona.

Doradztwo dla instytucji płatniczych

Kancelaria doradza Klientom działającym na rynku usług płatniczych. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno przy uzyskiwaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jak i przy rozszerzaniu zakresu działalności oraz przy notyfikacji prowadzenia działalności w innych Państwach Członkowskich. Przygotowujemy wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Komisję Nadzoru Finansowego, niezbędne wewnętrzne procedury i regulaminy działania (w tym w zakresie AML), a także dostosowujemy je do zmieniających się przepisów prawa i wymagań Komisji Nadzoru Finansowego lub Narodowego Banku Polskiego (w przypadku usługi aquiringu). Prowadziliśmy postępowanie licencyjne m.in. dla spółki Conotoxia Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Cinkciarz.pl.

Doradztwo dla inwestorów

Doradztwo dla inwestorów w zakresie nabywania i zbywania pakietów akcji zostało przedstawione również w części dotyczącej transakcji typu M&A. Pomagamy w nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Doradzamy Klientom w sprawach sposobu nabycia i przeprowadzenia nabycia znacznych pakietów drogą wezwań bądź w sposób pozwalający na uniknięcie ogłaszania wezwania. Przeprowadzamy pełna obsługę prawną takich transakcji. Doradzamy inwestorom również w zakresie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w spółce publicznej oraz w procesach zmierzających do przekształcenia spółki publicznej w spółkę prywatną (przeprowadzenie wezwania, uzyskanie zgody KNF na zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania jej z GPW (reprezentacja przed GPW).

Doradzamy także w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez inwestorów jak również celów zawiązywania porozumień akcjonariuszy i prawnej obsłudze ich skutków.

Reprezentujemy inwestorów w postępowaniach przed KNF oraz w sporach sądowych i arbitrażowych ze spółkami, emitentami papierów wartościowych, instytucjami finansowymi. W tego rodzaju sprawach odnieśliśmy wiele sukcesów, dotyczących m.in. odzyskiwania kwot należnych inwestorom z tytułu obligacji, w tym tzw. obligacji strukturyzowanych. Doradzaliśmy i reprezentowaliśmy Klientów w sporach dotyczących wystawiania opcji walutowych przez polskich przedsiębiorców na rzecz banków.