Prawo usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych, płatniczych

Obok pełnej obsługi prawnej w dziadzinach wymienionych w naszych specjalizacjach rozwinęliśmy działalność idącą przekrojowo przez różne tradycyjnie wymieniane dziedziny prawa określając tę aktywność mianem „Prawa usług finansowych”.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług finansowych przez banki, SKOK’i, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, a także przedsiębiorców nie podlegających jakiejkolwiek publicznoprawnej reglamentacji (niereglamentowane usługi finansowe).

 

Zapewniamy świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

1. Bezpieczeństwa compliance – poprzez badanie zgodności oferty produktowej Klientów Kancelarii z prawem powszechnie obowiązującym oraz wytycznymi (soft law) regulatorów rynku usług finansowych (m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) i organizacji branżowych – właściwych dla tego rynku;

2. Współuczestnictwa przy tworzeniu przez Klientów Kancelarii wewnętrznych regulacji, regulaminów, wzorów umów i innych dokumentów wewnętrznych – w zakresie odnoszącym się do świadczenia przez te podmioty usług finansowych;

3. Reprezentowania Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych, postępowaniach karnych i postępowaniach administracyjnych związanych ze świadczeniem usług finansowych;

4. Reprezentowania Klientów Kancelarii w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego – w związku z wykonywaniem przez KNF bieżących czynności z zakresu nadzoru ostrożnościowego na rynku usług finansowych;

5. Reprezentowania Klientów Kancelarii w ramach rozmów, negocjacji, a także innych czynności mających na celu polubowne rozwiązywanie problemów prawnych z podmiotami trzecimi, w tym także z regulatorami danego rynku;

6. Reprezentowania Klientów Kancelarii w ramach prac nad nowymi regulacjami branżowymi, zarówno na etapie tworzenia wewnętrznych norm środowiskowych (soft law dla rynku usług finansowych, kodeksy dobrych praktyk, wytyczne, ect. ), jak i prac legislacyjnych (uzgodnienia międzyresortowe, prace parlamentarne, ect.);

7. Współuczestnictwa przy tworzeniu wzorców umów outsourcingu – mających na celu powierzanie przez reglamentowane podmioty rynku finansowego określonych czynności na rzecz przedsiębiorców niepodlegających nadzorowi finansowemu;

8. Doradztwa w zakresie wykonywania szczególnych uprawnień i obowiązków reglamentowanych instytucji finansowych, z uwzględnieniem obowiązków dotyczących zapewnienia i przestrzegania tajemnicy zawodowej/ tajemnicy prawnie chronionej;

9. Doradztwa oraz reprezentacji Klientów Kancelarii w postępowaniach z zakresu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów trzecich oraz postępowań z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

10. Doradztwa w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców świadczących usługi finansowe niepodlegające reglamentacji i niepodlegające nadzorowi finansowemu ze strony administracji gospodarczej Państwa;

11. Przygotowania opinii prawnych, a także przeprowadzania szkoleń i wykładów z zakresu prawnych aspektów świadczenia usług finansowych.

 

W Kancelarii świadczenie pomocy prawnej w powyższym zakresie prowadzone jest przez zespół prawników pod nadzorem prof. Marka Wierzbowskiego