Prawo europejskie, pomoc publiczna i fundusze unijne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej na rzecz zarówno przedsiębiorców, jak i organów administracji publicznej, w tym m.in. Ministra Skarbu Państwa. Doradztwo to obejmuje w szczególności pomoc inwestycyjną, pomoc na badania, rozwój i innowacje, pomoc na ochronę środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, pomoc na ratowanie i restrukturyzację, pomoc sektorową oraz wsparcie związane ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Kancelaria zapewnia obsługę polskich i zagranicznych przedsiębiorstw planujących skorzystanie z zachęt inwestycyjnych, włączając w to podejmowanie lub rozszerzanie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, inne ulgi podatkowe oraz dotacje bezpośrednie. Kancelaria doradza między innymi przy inwestycjach typu „greenfield” oraz dużych projektach inwestycyjnych.

Doradzamy również przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie z funduszy strukturalnych stanowiące pomoc publiczną, a także w zakresie rządowych programów wsparcia realizowanych za pośrednictwem banków lub instytucji finansowych. W zakresie pomocy na restrukturyzację Kancelaria między innymi pomaga opracować plany restrukturyzacyjne tak, aby spełniały one warunki dopuszczalności tego rodzaju pomocy. Pomagamy również w takim ukształtowaniu planowanych przedsięwzięć, aby wykazać spełnienie testu prywatnego inwestora lub testu prywatnego wierzyciela. Ponadto, Kancelaria doradza w zakresie aspektów pomocowych, które mogą wystąpić w procesach prywatyzacyjnych.

Dotychczasowe doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie obejmuje między innymi sektor farmaceutyczny, energetyczny oraz transportu powietrznego i kolejowego.

W odniesieniu do planowanej pomocy, Kancelaria pomaga w przygotowaniu wniosków o udzielenie pomocy oraz w odpowiednim ustrukturyzowaniu warunków planowych transakcji w celu wykazania spełnienia warunków dopuszczalności pomocy. Prowadzimy doradztwo dotyczące postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską w zakresie planowanej pomocy, pomocy udzielonej niezgodnie z prawem oraz zwrotu pomocy.

Dotychczasowe doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie obejmuje, między innymi, sektor farmaceutyczny, energetyczny oraz transportu powietrznego i kolejowego.

Kancelaria oferuje także wszechstronne usługi szkoleniowe w zakresie prawa pomocy publicznej.

Kancelaria przygotowuje analizy prawne dotyczące interpretacji prawa unijnego, włączając w to regulacje dotyczące sektora pocztowego i transportowego, a także analizy w zakresie harmonizacji polskiego prawa z tym prawem. Z uwagi na prymat prawa unijnego nad prawem krajowym, w prowadzonych przez siebie sprawach, Kancelaria uwzględnia wywołujące bezpośredni skutek przepisy prawa unijnego, wskazując również na możliwość powoływania się na te przepisy przed organami krajowymi. Reprezentujemy Klientów przez Komisją Europejską oraz innymi Instytucjami Unijnymi, w tym w sprawach związanych z kontrolą koncentracji. Ponadto, oferujemy również nasze usługi w zakresie prowadzenia spraw o odszkodowanie skierowane przeciwko Państwu za naruszenie przepisów prawa unijnego.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy państwa, regulacjach sektorowych z zakresu energetyki, telekomunikacji i transportu, rynkach finansowych i prawie podatkowym (podatki pośrednie). Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w negocjacjach międzynarodowych kontraktów na roboty budowlane, uwzględniającego unijne prawo zamówień publicznych. Obsługujemy także projekty współfinansowane z funduszy unijnych.