Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi są jedną z głównych, powszechnie uznanych specjalizacji Kancelarii. Prawnicy Kancelarii prowadzili wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, rynków finansowych etc.

Prawnicy Kancelarii reprezentowali Klientów jako pełnomocnicy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Występowaliśmy – jako przedstawiciele podmiotów prywatnych – skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele instytucji rządowych, których działania lub rozstrzygnięcia były kwestionowane.

Prawnikami najczęściej występującymi w sprawach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi są associate partnerzy Mariusz Rypina i Wojciech Jacyno. Mec. Joanna Rewkowska prowadzi najwięcej spraw przed sądami administracyjnymi – przy czym są to sprawy bardzo różne – obok takich o wielomiliardowej wartości przedmiotu sporu, są też niejednokrotnie sprawy dotyczące np. budownictwa jednorodzinnego. Przed sądami administracyjnymi występują również  adw. Anna Krysiak i radca prawny Kamilla Pomorska.

 

Mec. Pomorska i mec. Mariusz Rypina często reprezentują klientów Kancelarii przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W rozbudowanej praktyce z zakresu prawa administracyjnego istotny udział mają inni prawnicy kancelarii: dr Joanna Róg (głównie rynek kapitałowy i rynki finansowe) Stanisław Radowicki (głównie prawo farmaceutyczne, medyczne, uzbrojenie, hazard).

W niektórych sprawach, prowadzonych przez nas przed sądami administracyjnymi, wydano orzeczenia o charakterze precedensowym.

W prowadzeniu spraw przed organami administracji istotne znaczenie ma autorytet prof. Marka Wierzbowskiego. Przez wiele lat prof. Wierzbowski kierował – największą w Polsce – Katedrą Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Wierzbowski jest redaktorem i współautorem podręczników akademickich: Prawo administracyjne (14 wydań); Postepowanie administracyjne, ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi (18 wydań); Prawo gospodarcze (5 wydań) i czołowych komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego (4 wydania) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (5 wydań); Prawa rynku kapitałowego, Prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o transporcie kolejowym, Prawa o szkolnictwie wyższym, oraz ostatnio Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… oraz wielu innych książek i innych publikacji.

Współautorami wymienionych prac są m.in. mec. Anna Krysiak mec. Sławomir Jakszuk, dr Joanna Róg, mec. Wojciech Jacyno, mec. Mariusz Rypina, mec. Joanna Rewkowska, mec. Jakub Żelazek i mec. Mateusz Olewiński z naszej kancelarii.