Ochrona środowiska

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Doradztwo obejmuje szereg aspektów, jak przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Ustawy o ochronie przyrody, czy Ustawy o odpadach. W ramach tych dziedzin w szczególności oferujemy usługi związane z uzyskiwaniem decyzji – zezwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwolenia zintegrowane lub sektorowe), decyzje zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, czy też ustalającym opłaty za korzystanie ze środowiska. Kancelaria przygotowuje opinie prawne z tematyki prawa ochrony środowiska, m.in. we współpracy z uznanymi autorytetami ze świata naukowego. Doradztwo prawne w ramach praktyki ochrony środowiska dotyczy również tematyki inwestycji realizowanych w reżimie przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym administracyjno-prawnych zagadnień budowlanego procesu inwestycyjnego), m. in. takich jak obiekty OZE.

 

W prowadzonych przez Kancelarię badaniach due diligence, w tym spółek prowadzących farmy wiatrowe, szczególnie wnikliwie analizowane są posiadane przez spółkę decyzje administracyjne i umowy z zakresu ochrony środowiska.

 

Kancelaria posiada również znaczne doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwoleń emisyjnych (w tym pozwoleń zintegrowanych). Nasze Usługi w tym aspekcie obejmują w szczególności:

 

  • Doradztwo prawne w zakresie postępowań wymagających udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (pozwolenia zintegrowane, decyzje środowiskowe), w tym doradztwo dotyczące organizacji ekologicznych, oraz procedury transgranicznej.
  • Reprezentowanie z sukcesem Klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń emisyjnych.
  • Doradztwo z sukcesem przy inwestycjach, których realizacja jest kwestionowana przez organizacje ekologiczne.

 

Powyższe usługi Kancelaria świadczyła m. in. na rzecz przedsiębiorstw z sektora chemicznego i energetycznego, w tym w zakresie największych inwestycji energetycznych w Polsce w ostatnich latach, jak również dla podmiotów realizujących znaczące inwestycje liniowe.

 

Sprawami ochrony środowiska zajmuje się Mec. Rewkowska która wraz z zespołem skutecznie prowadzi najtrudniejsze sprawy dotyczące m.in największych inwestycji energetycznych.