Prawo konkurencji i ochrony konsumentów

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji związanego z problematyką stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, czy zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień,  jak również z problematyką kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Kancelaria przygotowuje rozwiązania dla Klientów pod kątem zgodności ich działań rynkowych z  polskim i unijnym prawem konkurencji, w tym ocenę ryzyka antymonopolowego. Kancelaria prowadzi także audyt antymonopolowy obejmujący kompleksową analizę zgodności działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta z obowiązującymi w tym przedmiocie regulacjami. Kancelaria doradza w kwestiach związanych z przeprowadzanymi przez organ antymonopolowy niezapowiedzianymi kontrolami oraz przygotowuje wnioski w ramach programu łagodzenia kar (leniency).

 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapewniamy także obsługę prawną w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród sukcesów Kancelarii można wymienić wielokrotne doprowadzenie do zakończenia postępowań wyjaśniających bez wszczynania postępowania antymonopolowego, wydanie decyzji zobowiązujących, czy obniżenie kary na etapie postępowania odwoławczego. Doświadczenie Kancelarii obejmuje również reprezentowanie klientów w ramach tzw. private enforcement,  gdzie podstawą dla dochodzenia indywidualnych roszczeń odszkodowawczych są bezpośrednio przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach związanych z kontrolą koncentracji. Dotyczy to zarówno oceny powstania obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji przez przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy Komisji Europejskiej, jak też przygotowania zgłoszenia (WID) i reprezentowania Klientów w toku postępowania koncentracyjnego. Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. postępowania, w których po stronie przejmujących występowały spółki działające w dużych grupach kapitałowych lub na specyficznych rynkach, niebędące wcześniej przedmiotem analizy organów antymonopolowych. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej jest istotnym elementem znacznej części transakcji przejęć i połączeń (M&A). Doświadczenie Kancelarii pozwala już na etapie planowania danej transakcji M&A na przeprowadzenie kompleksowej analizy antymonopolowej i opracowanie kształtu transakcji optymalnego także z punktu widzenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne dotyczące ochrony prywatnych interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji. Kancelaria występowała w takich sporach zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Doświadczenie Kancelarii w tym obszarze pozwala wspierać przedsiębiorców w sporach z konkurentami i zabezpieczać ich przed stosowaniem przez konkurentów działań, które można uznać za nieuczciwą konkurencję.Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony konsumentów obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta, instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, czy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również regulacji wynikających ze szczegółowych uregulowań sektorowych. Kancelaria przygotowuje umowy, regulaminy, wzorce umów w relacji B2C, jak również doradza przy opracowywaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych pod kątem zgodności z prawem konsumenckim, czy wreszcie pomaga przy wyborze środków naprawczych wobec zaistniałego już naruszenia.

 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz zapewnia obsługę prawną związaną z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród sukcesów Kancelarii można wymienić doprowadzenie do zakończenia postępowań wyjaśniających bez wszczynania postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów czy też zakończenie postępowań przed Prezesem UOKIK wydaniem decyzji zobowiązujących.

 

W sprawach z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów doświadczenie Kancelarii obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz wiodących podmiotów z branży transportowej  i usług wspomagających transport, chemicznej, telekomunikacyjnej, nowych technologii, budowalnej, energetycznej, bankowej, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowej, mediów i Internetu, zbrojeniowej, farmaceutycznej, deweloperskiej oraz FMCG.

 

Prawnicy Kancelarii są autorami szeregu publikacji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również prowadzą szkolenia i warsztaty związane z tą tematyką.

 

Praktyką Kancelarii w tym obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów kieruje mec. Kamilla Pomorska.