Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno w reżimie klasycznym jak i sektorowym, a w szczególności:

 

  • pomoc prawna w opracowaniu warunków formalno-prawnych SIWZ, w tym m.in.: pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia, pomoc w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie, weryfikację poprawności ogłoszenia o zamówieniu, które jest niezbędne dla wszczęcia postępowania, pomoc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy;
  • doradztwa prawnego w zakresie procedury postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności w formułowaniu zapytań i udzielaniu odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej;
  • reprezentacja przed KIO i sądami w związku z wnoszonymi środkami ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, skargi).

 

Doświadczenie Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych dotyczy w szczególności branży IT (przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych), branży budowlanej oraz sektora transportowego i energetycznego. Prof. Wierzbowski przez  szereg lat był członkiem Rady Zamówień publicznych i jest autorem szeregu publikacji z tej dziedziny. Radca pr. Anna Rajchert Celejewska ma za sobą  długoterminowy staż w Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Ponadto Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Zamawiających oraz Wykonawców we wszelkich sprawach i sporach związanych z wykonaniem umów o udzielnie zamówienia publicznego, w szczególności możliwości modyfikacji takich umów, naliczenia kar umownych, rozwiązania umowy.

 

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 

Sporządzamy specjalistyczne opinie prawne dotyczące interpretacji polskich i unijnych regulacji w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obowiązku stosowania reżimu zamówień publicznych, zamówień in-house.

 

Osoba kontaktowa: Anna Celejewska-Rajchert.