lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Sławomir Jakszuk
Partner

Sławomir Jakszuk, partner, radca prawny, były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Kieruje zespołem zajmującym się transakcjami fuzji i przejęć (M&A), obsługą transakcji finansowych, w tym publicznymi ofertami  instrumentów  finansowych oraz doradztwem dla instytucji rynku finansowego.

 

W swojej praktyce zajmuje się głównie transakcjami M&A oraz ich finansowaniem, działaniem firm inwestycyjnych, zakładaniem domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, rozwiązywaniem bieżących problemów tych instytucji oraz ich reprezentowaniem w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doradza emitentom papierów wartościowych w problemach związanych z wykonaniem ich ustawowych obowiązków oraz przygotowaniem prospektów emisyjnych. Obsługiwał wiele transakcji nabycia i zbycia akcji oraz udziałów spółek, zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego, oraz przeprowadzał prawne due diligence tych spółek. Wśród podmiotów, którym doradza, można wymienić: PKN Orlen S.A.,  Energa S.A., Grupa Azoty S.A., PERN S.A., PGZ S.A., Grupa Kęty S.A., Lotos S.A., Stalexport Autostrady S.A.,  Elektrim S.A.  Doradza również w transakcjach finansowych takich jak emisje obligacji, zarówno po stronie emitentów, jak i obligatariuszy oraz w umowach kredytowych.

 

Sławomir Jakszuk jest współautorem publikacji Prawa rynku kapitałowego. Komentarz (wyd. 2, C.H.Beck, 2015) oraz Ustawa o obligacjach. Komentarz (C.H.Beck, 2015).