lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Partner

Profesor zw. dr hab. Marek Wierzbowski, partner, wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisję euroobligacji polskiego banku (BPH). Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie dotyczącej prywatyzacji PZU – z powództwa Eureko przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto prof. Wierzbowski obsługiwał znaczącą część emisji akcji polskich spółek, w tym wprowadzanych do obrotu na rynkach zagranicznych. Tworzył domy maklerskie (m.in. pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski zajmujący się asset management) oraz fundusze inwestycyjne. Profesor Wierzbowski jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich oraz członkiem Rady European Law Institute (ELI), przewodniczy Polskiemu Centrum ELI. „Dziennik Gazeta Prawna” przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu. Profesor był wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000–2004, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wielu uniwersytetach amerykańskich. Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym komentarzy do prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym (wyd. Wolters Kluwer), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyd. LexisNexis), kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawa rynku kapitałowego, ustawy o obligacjach (wszystkie cztery wydane przez C.H.Beck), a także podręczników prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.