Junior Associate. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, The Center for American Law Studies of the Warsaw University Faculty of Law and Administration oraz uczestnik zajęć na die Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau. Członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości, zamówień publicznych oraz prawa europejskiego, pomocy publicznej i funduszy unijnych. W centrum jego zaineresowań zawodowych leżą aspekty prawne związane z procesami inwestycyjnymi realizowanymi na podstawie kontraktów zawartych w reżimie zamówień publicznych oraz inwestycje infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych. Brał udział w sporządzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence), prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, w tym analizy umów najmu i dzierżawy, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami powszechnymi. Włada językiem angielskim oraz niemieckim.