lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Mariusz Rypina
Associate Partner

Mariusz Rypina, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, associate partner Kancelarii specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym – w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym i z zakresu regulacji transportu kolejowego. Ma również bogate doświadczenie w zagadnieniach regulacji ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a także tajemnic prawnie chronionych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ww. dziedzin prawa, w tym współautorem komentarzy do ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy komentarza do prawa rynku kapitałowego.
Mecenas Rypina obsługiwał wiele projektów, transakcji i procesów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych. Doradzał m.in. w procesie dostosowania terminali paliw do znowelizowanych przepisów prawa czy też możliwości uzyskiwania żółtych certyfikatów przez jedną z większych jednostek kogeneracji współspalania w Polsce. Praktyka mec. Rypiny w zakresie prawa energetycznego obejmuje doradztwo w aspektach koncesji, taryf, systemów wsparcia dla energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) lub kogeneracji, przyłączania źródeł energii do sieci, doradztwo w zakresie regulacji dotyczących biopaliw i realizacji NCW, bezzbiornikowego magazynowania paliw w górotworze, utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej, paliw i gazu. Praktyka mec. Mariusza Rypiny w zakresie regulacji transportu kolejowego obejmuje doradztwo zarówno na rzecz przewoźników kolejowych, jak i zarządców infrastruktury kolejowej czy użytkowników bocznic kolejowych. Mecenas Rypina jest uznanym specjalistą w regulacji transportu kolejowego, zwłaszcza w ustalaniu rozkładu jazdy pociągów i dostępie do infrastruktury kolejowej, określaniu i zatwierdzaniu stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, określaniu warunków eksploatacji pojazdów kolejowych. Mecenas Rypina obsługiwał również wiele transakcji M&A – także w zakresie zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Oprócz doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych Mariusz Rypina ma bogate doświadczenie procesowe, obejmujące postępowania gospodarcze, antymonopolowe oraz z zakresu regulacji energetyki i regulacji transportu kolejowego. W Kancelarii kieruje praktyką w zakresie prawa energetycznego oraz z zakresu regulacji transportu kolejowego.