lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Kamilla Pomorska
Senior Associate

Kamilla Pomorska, senior associate Kancelarii, radca prawny, uznany specjalista z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz prawa regulacyjnego zdobyła doświadczenie zawodowe podczas pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Departamencie Polityki Konsumenckiej oraz Departamencie Ochrony Konkurencji, gdzie zajmowała się sprawami z obszaru prawa antymonopolowego oraz prawa ochrony konsumentów. Jest specjalistą w zakresie procedury administracyjnej oraz odwoławczej od rozstrzygnięć prezesa UOKiK oraz współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. C. Banasińskiego oraz E. Piontka (LexisNexis). Działa w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji. Mecenas Pomorska prowadzi także szkolenia i warsztaty z prawa konkurencji i konsumentów.
W Kancelarii zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doświadczenie mec. Kamilli Pomorskiej obejmuje m.in. prowadzenie postępowań przed polskim i unijnym organem ds. konkurencji, a także przed regulatorami sektorowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw na styku regulacji i prawa konkurencji; ocenę projektów pod kątem zgodności z prawem konkurencji i minimalizacji ryzyk z tym związanych; analizę rynków właściwych, doradztwo w zakresie sposobu wykonywania decyzji Prezesa UOKiK czy też reprezentowanie Klientów w obszarze tzw. private enforcement. Doświadczenie mec. Kamilli Pomorskiej w zakresie prawa konsumenckiego obejmuje prowadzenie postępowań przed Prezesem UOKiK w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w przedmiocie uznania postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych (m.in. reklama wprowadzająca w błąd, konkursy SMS, loterie promocyjne), analizę zgodności w przepisami prawa wzorców umów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży na odległość, sprzedaży konsumenckiej oraz instytucji klauzul abuzywnych.