Anna Celejewska-Rajchert
Senior Associate

Anna Celejewska-Rajchert, senior associate Kancelarii, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jest absolwentką Szkoły Prawa Brytyjskiego w ramach Centre for the Study of English and European Union Law.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z polskim i unijnym prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji sektorowych. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w szczególności przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze e-commerce. Mecenas Celejewska-Rajchert realizowała wiele interdyscyplinarnych projektów łączących elementy prywatnego i publicznego prawa gospodarczego. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży transportowej, w szczególności w segmentach lotniczym i kolejowym. W Kancelarii rozwija również praktykę w zakresie prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów wdrożeniowych, utrzymania i rozwoju w zakresie systemów IT.
Jest współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. T. Skocznego, komentarza do ustawy o transporcie kolejowym pod red. M. Wierzbowskiego i P. Wajdy oraz podręcznika Prawo administracyjne pod red. M. Wierzbowskiego, Wolters Kluwer 2015.