Uchylenie wyroku WSA

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej zakazu łączenia funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej i  przewoźnika kolejowego, doprowadzając do uchylenia wyroku WSA w tej sprawie. Sprawa ma doniosłe znaczenie dla rynku transportu kolejowego.