Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczące dostępu do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na bezczynność Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności orzeczniczej Sądu Arbitrażowego przy KIG. Reprezentujący KIG Prof. Marek Wierzbowski oraz Adw. Mariusz Rypina podnosili w szczególności, że postępowania przed prywatnymi sądami polubownymi mają charakter poufny, a informacje o takich postępowaniach nie mogą mieć co do zasady charakteru informacji publicznej. Wyrok ma znaczenie precedensowe dla spraw o dostęp do informacji publicznej.